Studia doktoranckie – stypendia

przez | 2 stycznia 2020

Tytuł doktora można otrzymać po ukończeniu studiów doktoranckich, na których możliwe jest zdobywanie wiedzy z konkretnej dyscypliny lub dziedziny naukowej na poziomie znacznie wyższym od studiów magisterskich. Doktoranci są przygotowywani do przeprowadzania prac naukowych – badawczych oraz twórczych.

W okresie studiów doktoranckich przysługują stypendia dla doktorantów. To świadczenia finansowe, których wysokość oraz okres pobierania regulują przepisy prawa. Zgodnie z zapisami ustawy, wszyscy doktoranci w ramach szkół doktorskich mogą pobierać stypendia dla doktorantów maksymalnie przez 4 lata.

Wysokość wypłacanego świadczenia do miesiąca oceny śródokresowej wynosi standardowo około 37% pensji profesora, a w późniejszym czasie nie mniej niż 57% wspomnianego wcześniej wynagrodzenia. Doktoranci niepełnosprawni mają zapewnione stypendium równe 30% wysokości minimalnego stypendium doktoranckiego do momentu przeprowadzenia oceny śródokresowej.

Stypendia dla doktorantów wypłacane są nieprzerwanie przez 12 miesięcy w roku aż do momentu ukończenia kształcenia na studiach doktoranckich.

Termin składania wniosków jest określany indywidualnie przez każdą uczelnię. Osoby ubiegające się o stypendia dla doktorantów mogą pobierać stypendium dla wybitnych młodych naukowców – takich, którzy wykazują się znaczącymi i ponadprzeciętnymi umiejętnościami i osiągnięciami w działalności naukowej w ramach swojej specjalizacji.

Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie stypendium są: rektor uczelni, dyrektor instytutu badawczego lub międzynarodowego, na którego terenie działa szkoła doktorska i wybitny młody naukowiec jest doktorantem. Uczestnicy studiów doktoranckich mogą samodzielnie starać się o stypendia fundowane przez instytucje pozarządowe, rektora, ale także wsparcie przyznawane przez prywatne firmy. Doktoranci mają prawo także wnosić o stypendia w postaci zapomogi, stypendia socjalne oraz stypendia dla doktorantów niepełnosprawnych. Osoby pobierające stypendium doktorskie muszą być objęte obowiązkowym ubezpieczeniem od wypadków oraz emerytalnym.